Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

(van Mobilae, Mobilae is een handelsnaam van PractiComfort BVBA, Xavier De Cocklaan 42, 9831 Deurle)

1. Identiteit van de onderneming
De bvba PractiComfort met maatschappelijke zetel te 9831 Deurle, Xavier De Cocklaan 42 en met als ondernemingsnummer en BTW-identificatienummer BE0828. 528.567, RPR Gent. Tel. verkoop 09 24 50 444 tel. service 09 24 80 803 Email [email protected]

2. Toepassingsgebied
2.1De algemene voorwaarden van Mobilae zijn van toepassing op alle offertes en contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend en schriftelijk beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd de Klant, zelfs indien deze zouden bepalen dat zij als enige gelden. Mobilae behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige contracten. Door het sluiten van een overeenkomst aanvaardt de Klant dat onderhavige algemene voorwaarden er integraal en onlosmakelijk deel van uitmaken. Informatie in de vorm van catalogi, brochures, grafieken, illustraties en aanverwante hebben een louter beschrijvend doel en binden Mobilae niet.

2.2 Voor de toepassing van onderhavige voorwaarden worden onder meer als maatproducten beschouwd, de trapliften, baden en douches geconfigureerd volgens de specifieke eisen van de Klant.

3. Prijs
De verkoop of aanneming wordt gesloten aan de op de bestelbon vermelde prijs exclusief BTW. De overeenkomsten worden aangegaan in euro. Op de bestelbon wordt aangestipt welk BTW-tarief van toepassing is; het BTW-bedrag wordt apart vermeld. Mobilae zal eventuele extra vracht- leverings-, of porto of ander kosten op een duidelijke manier aan de Klant communiceren. Mobilae wijst de Klant er op dat haar scootmobielen niet zijn opgenomen in de nomenclatuur van het Belgische RIZIV.

4. Levering
4.1 Mobilae zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en het uitvoeren van bestellingen van goederen.
4.2 De leveringstermijnen die in de bestelbonnen worden vermeld, tenzij anders overeengekomen, louter ten indicatieve titel vermeld. Indien de klant een consument is, is een levering laattijdig indien de indicatieve leveringstermijn met meer dan 30 kalenderdagen wordt overschreden. De Klant zal ervan op de hoogte gebracht worden indien een levering vertraging oploopt, hetzij omdat de voorraad van een product tijdelijk is uitgeput, hetzij om andere redenen, of indien een bestelling in zijn geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd. Ingeval van laattijdige levering en indien de Klant een consument is, spreken Mobilae en de consument een aanvullende leveringstermijn af die, gezien de omstandigheden, passend is. Indien Mobilae de goederen niet binnen deze aanvullende termijn kan leveren, heeft de consument het recht de overeenkomst te beëindigen.
4.3 De leveringswijze wordt vooraf aan de Klant gecommuniceerd, alsook eventuele kosten die met de levering gepaard gaan. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Mobilae heeft kenbaar gemaakt.
4.4 Vanaf het ogenblik dat de bestelde producten geleverd zijn op het opgegeven leveringsadres, gaat het risico over op de Klant. Deze overgang van risico doet geen afbreuk aan het eigendomsvoorbehoud voor Mobilae in toepassing van artikel 6.
4.5 Mobilae is gerechtigd om bestellingen in meerdere keren te leveren.
4.6 De klant erkent dat Mobilae voor de levering van de goederen afhankelijk is van de medewerking van de Klant. De Klant dient er onder meer voor te zorgen dat de plaats waar de goederen dienen geleverd te worden vrij en gemakkelijk bereikbaar is. Indien de Klant de goederen weigert of in gebreke blijft een daad te stellen die noodzakelijk is voor de levering van de goederen, zal Mobilae het recht hebben om de overeenkomst van rechtswege en met onmiddellijke ingang te beëindigen. In geval de consument, na aangetekende ingebrekestelling, weigert de goederen in ontvangst te nemen of enige daad te stellen die noodzakelijk is voor de levering van goederen, dan heeft Mobilae het recht om de overeenkomst van rechtswege en met onmiddellijke ingang te beëindigen. Mobilae zal enig verlies en/of de kosten opgelopen naar aanleiding van een dergelijke weigering kunnen verhalen op de Klant.
4.7 Indien ten gevolge van de verkeerde informatie of een gebrek aan essentiële informatie over de levering door de Klant aan Mobilae de levering en/of plaatsing niet kan plaatsvinden onder de voorwaarden die initieel werden voorzien, zullen alle hierdoor veroorzaakte kosten ten laste van de Klant zijn.

5.  Betaling
5.1 Mobilae behoudt zich het recht voor om aan de Klant een voorschot op de prijs te vragen. Bij gebreke aan betaling van voornoemd voorschot kan Mobilae zonder voorafgaande ingebrekestelling de uitvoering van zijn prestaties schorsen. In geval van blijvende verzuim in hoofde van de Klant, kan Mobilae de overeenkomst eenzijdig beëindigen. De consument zal hiertoe eerst aangetekend in gebreke worden gesteld. De klant zal gehouden zijn tot vergoeding van de door Mobilae geleden schade.
5.2 Tenzij anders vermeld, zijn de facturen van Mobilae betaalbaar op factuurdatum op het adres van de maatschappelijke zetel en dit zoals vermeld op de factuur.  
5.3 Bij wanbetaling op de vervaldatum is de Klant van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd gelijk aan, voor professionele klanten, de wettelijke interestvoet voorzien krachtens de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (B.S. 07/08/2002). In geval van wanbetaling door een consument loop de interest aan de wettelijke rentevoet verhoogd met 2 punten vanaf de verzending van de ingebrekestelling.  
5.4 Bovendien is bij wanbetaling, de Klant, van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% op de totale prijs (BTW inbegrepen), met een minimum van € 150,00.  
5.5 In geval van wanbetaling heeft Mobilae  het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of om verdere leveringen en/of dienstverleningen op te schorten tot op het ogenblik waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten inbegrepen.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Niettegenstaande de effectieve levering en plaatsing, wordt de eigendom van de goederen maar overgedragen aan de Klant na betaling van de volledige prijs voor de goederen, inclusief de eventueel ander verschuldigde vergoedingen in toepassing van onder meer doch niet beperkt tot onderhavige algemene voorwaarden (bijvoorbeeld rente en de kosten).
6.2 De Klant mag op geen enkele manier de goederen aanrekenen, verkopen, leveren, aan een andere persoon, vervreemden of belasten, alvorens de eigendom wordt overgedragen.

7. Klachtenregeling
7.1 Zichtbare gebreken. De levering, behoudens met betrekking tot gebreken die niet zichtbaar zijn bij een redelijke inspectie, worden geacht te zijn aanvaard, tenzij deze gebreken schriftelijk en gemotiveerd aan Mobilae gemeld worden binnen een termijn van 24 uren na ontvangst van de levering. Wanneer de goederen worden geleverd op meerdere tijdstippen geldt deze regel voor elke levering afzonderlijk.  Mobilae zal, in geval van gegronde klacht, de kwestieuze goederen kosteloos vervangen, doch zal niet kunnen aangesproken worden voor andere vergoedingen en/of kosten. Indien de Klant tijdig zijn klachten meedeelt, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot  afname en betaling van de overige bestelde zaken. Indien van het zichtbare gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op kosteloze vervanging.
7.2 Verborgen gebreken. Mobilae waarborgt de Klant voor verborgen gebreken betreffende de geleverde goederen en de uitgevoerde werken en/of diensten. De waarborg voor verborgen gebreken eindigt 12 maanden na datum van levering van goederen en/of de beëindiging van de uitvoering van de werken en/of diensten en na ingebruikname van de installatie. De klant dient de verborgen gebreken, op straffe van verval, binnen de zeven kalenderdagen volgende op de vaststelling van het verborgen gebrek door de klant of volgend op het ogenblik waarop de klant het verborgen gebrek had moeten vaststellen, schriftelijke en per aangetekend schrijven aan Mobilae mede te delen. Mobilae zal, in geval van gegronde klacht, de kwestieuze goederen kosteloos herstellen of vervangen, naargelang de situatie, de factuurwaarde crediteren. Mobilae zal in geen geval kunnen worden aangesproken voor andere (schade)vergoedingen en/of kosten.
7.3 Voor de goederen geleverd door Mobilae aan consumenten is de wettelijke garantie van 2 jaar van toepassing. Indien het geleverde goed niet beantwoordt aan de overeenkomst, moet de consument binnen een termijn van 2 maanden na zijn ontdekking Mobilae hiervan op de hoogte brengen. De consument heeft bepaalde rechten zoals gedefinieerd in de artikelen 1649bis tot 1649octies Burgerlijk Wetboek. Onverminderd de bepalingen van dit artikel, is er geen sprake van een wettelijke garantie in volgende gevallen : (a) indien de slijtage normaal geacht mag worden, (b) indien er wijzigingen aangebracht zijn aan de goederen, met inbegrip van herstellingen, die zonder toestemming van Mobilae of de fabrikant werden uitgevoerd; (c) indien de oorspronkelijke factuur niet kan worden getoond, werd gewijzigd of niet langer leesbaar is; (d) indien de gebreken het gevolg zijn van een gebruik dat niet conform of niet specifiek de bestemming is; en (e) indien de beschadiging opzettelijk is; getuigt van een ernstige nalatigheid of slecht onderhoud. Voor tweedehandsgoederen wordt de wettelijke garantie herleid naar 1 jaar.
7.4 Indien komt vast te staan dat de klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van Mobilae gevallen, integraal voor rekening van de Klant.

8. Herroepingsrecht (uitsluitend voor consumenten in geval van overeenkomsten gesloten op afstand of buiten de lokalen van de onderneming)
8.1 Elke aanbod van overeenkomst gesloten buiten de lokalen van de onderneming bevat de informatie voorgeschreven door artikel VI.45 en/of VI.64 van boek VI ‘Marktpraktijken en Consumentenbescherming’ van het Wetboek van 28 februari 2013 van Economisch recht (B.S. 30 december 2013 (ed.3)). De consument is pas door een overeenkomst gesloten op afstand of buiten de lokalen van de onderneming gebonden, indien de vermelde informatie door Mobilae op een duidelijke en begrijpelijke wijze werd verstrekt. Onderhavige algemene voorwaarden worden, voordat de overeenkomst op afstand of buiten de lokalen van de onderneming wordt gesloten, aan de consument beschikbaar gesteld. De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik van de aanvaarding door de consument, van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
8.2 In geval van het sluiten van de overeenkomst op afstand of buiten de lokalen van de onderneming, heeft de consument het recht om gedurende 14 dagen vanaf de levering van de goederen, of in geval van dienstenovereenkomst, vanaf datum van ondertekening van de overeenkomst, de overeenkomst gesloten op afstand of buiten de lokalen van de onderneming zonder opgave van redenen te herroepen en dit zonder andere kosten dan diegene hieronder vermeld. Om zijn herroeppingsrecht te kunnen uitoefenen, is de consument gehouden om een duidelijke schriftelijke verklaring in te dienen, per post of per mail, en dit binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering - zie modelformulier herroeping zoals kan worden teruggevonden op de website van Mobilae. Op deze verklaring vermeldt de consument het rekeningnummer waarop Mobilae de van de consument ontvangen betalingen mag terugstorten. De bewijslast voor wat betreft de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument dient vervolgens binnen de 14 dagen nadat hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Mobilae heeft meegedeeld, de goederen terug te zenden of te overhandigen aan Mobilae. De goederen moeten ongebruikt worden teruggezonden in de staat waarin de consument ze heeft ontvangen en in zijn oorspronkelijke verpakking. Alles toegestuurde documenten, de garantiebewijzen en de verpakking moeten bij de terugzending van de goederen worden inbegrepen. De consument draagt alleen de directe kosten verbonden aan het terugzenden van de goederen.
8.3 Indien de consument gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, zoals vermeld in vorige alinea’s zal Mobilae de door de consument betaalde bedragen terugbetalen per overschrijving op het rekeningnummer dat Mobilae van de consument verkreeg, en dit binnen de 14 kalenderdagen vanaf de datum van verklaring van uitoefening van het herroepingsrecht. Behoudens wanneer Mobilae zou hebben aangeboden om de goederen zelf af te halen, mag zij wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen in onbeschadigde en ongebruikte staat heeft teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerst valt.
8.4 Overeenkomstig artikel VI.53 en VI.73 van het Wetboek Economisch Recht kan de consument het hierboven vermeld herroepingsrecht niet uitoefenen indien, onder meer, de overeenkomst de levering van goederen betreft die volgens de specificaties van de consument werden vervaardigd of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (maatproducten). Het herroepingsrecht kan evenmin uitgeoefend worden wanneer de levering van de goederen met zich meebrengt dat zij, door hun aard, onherroepelijk vermengd zijn met andere goederen, alsook wanneer de levering goederen betreft die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. De consument geniet niet van een herroepingsrecht wanneer de dienst volledig werd uitgevoerd en wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de consument. Er is geen herroepingsrecht voor wat betreft de overeenkomsten waarbij de consument Mobilae specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer Mobilae bij een dergelijk bezoek aanvullend diensten zou verlenen waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan de vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen wel van toepassing.
8.5 De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de goede werking van de goederen vast te stellen.
8.6 Mobilae is niet verantwoordelijk voor schade – diefstal of verlies inbegrepen – als gevolg van de terugzending door de consument van de goederen en/of hun verpakking. Indien na ontvangst van de teruggezonden goederen, Mobilae vaststelt dat de goederen beschadigd zijn, onvolledig zijn of tekenen van gebruik vertonen, behoudt Mobilae zich het recht voor om de terugbetaling te weigeren. De aankoopsom zal niet kunnen worden gerecupereerd, indien de goederen niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht verkregen wordt. De goederen blijven eigendom van de klant, die zijn eigendom in bezit dient te nemen binnen een termijn van twee weken. Op vraag van de consument kunnen de goederen ook geleverd worden. Alle bijkomende kosten hieraan verbonden, opslagkosten inbegrepen, zijn ten laste van de consument..

9. Aansprakelijkheid
Met uitzondering van de waarborg voor verborgen gebreken, kan de aansprakelijkheid van de verkoper enkel worden ingeroepen in geval van bedrog, opzettelijke of grove fout.  In dit geval blijft de aansprakelijkheid beperkt tot de prijs van de goederen waarop de overeenkomst betrekking heeft. In geen geval kan Mobilae gehouden zijn om onrechtstreekse schade te vergoeden.

10. Bescherming van de persoonsgegevens
De persoonlijke identificatiegegevens van de Klant worden opgenomen in een databank waarvan Mobilae de verantwoordelijke voor het bestand is. De klantgegevens worden enkel gebruikt als contact- en facturatiegegevens en voor het klant- en leveranciersbeheer van Mobilae. De klantgegevens worden door Mobilae niet aan derden meegedeeld, behalve in het kader van de toepassing van wets- of verordeningsbepalingen of wanneer dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering. De Klant heeft het recht om zich, binnen het wettelijk kader vooropgesteld door de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (B.S. 18 maart 1993), kosteloos te verzetten tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens. De Klant heeft het recht om toegang te krijgen tot de hem betreffende persoonsgegevens en er verbetering van te vragen en dit via email aan [email protected]

11. Varia
11.1 Geen enkel verzuim of nalatigheid van een van de partijen om de bepalingen of voorwaarden van deze overeenkomst af te dwingen of na te leven, houdt een afstand van dergelijke bepalingen of voorwaarden in.
11.2 Indien enig beding in de overeenkomst nietig zou worden bevonden, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan en zullen partijen het getroffen beding vervangen door een geldig beding dat het dichtst aanleunt bij wat partijen bedoeld hebben bij het getroffen beding.
11.3 Op de overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen behoren tot de bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement waarbinnen de maatschappelijke zetel van Mobilae is gelegen.
11.4 Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en Mobilae met betrekking tot de erin opgenomen materie.